Waterschap Limburg

WATERSCHAP LIMBURG EEN BOEIENDE WERELD

Water is een eerste levensbehoefte. Bij het Waterschap Limburg gaat het om veiligheid, waterbeschikbaarheid, schoon water en klimaatadaptatie. Een waterschap staat niet op zichzelf; voor de realisatie van haar kerntaken zijn Provincie, gemeenten, burgers, terreinbeheerders en agrariërs er nauw bij betrokken. Hoogste tijd om meer bekendheid te gaan geven aan Waterschap Limburg. We praten erover met NOL BECKERS en ANNE-SOPHIE LEMMENS.

NOL BECKERS gaat zijn derde periode als bestuurslid van Waterschap Limburg in en staat nummer één op de lijst voor Waterbelang Maastricht. Als zelfstandig ondernemer is hij eigenaar van Maaslands Lijstenmakerij, Galerie& Antiquariaat in Maastricht en is als CDA raadslid vertegenwoordigd in de gemeenteraad. “Ik vind het interessant om te zien hoe belangrijk water is en hoe groot de invloed ervan op alles is,” legt Nol uit. “Door de enorme impact van de watercrisis in 2021 begint het Waterschap gelukkig bekender te worden. Het gaat immers zowel mens als natuur aan, het gaat over grote gebieden en de samenhang tussen alle factoren.”

ANNE-SOPHIE LEMMENS is juriste (bestuursrecht) bij de Provincie Limburg. Daarnaast is zij lid van het CDA. In najaar 2022 is Anne-Sophie door Nol benaderd om kandidaat te worden bij Waterbelang Maastricht en deel te nemen aan
de verkiezingen voor het algemeen bestuur van het Waterschap. “Voorheen was ik werkzaam bij de gemeente Maastricht en heb ik het project Hoogwaterveiligheid meegedraaid,” vertelt Anne-Sophie. “Toen is mijn interesse hiervoor al gewekt. Ik hoop dat ik bij het Waterschap op inhoudelijk niveau kan meedenken en mijn steentje kan bijdragen om ook de toekomstige generaties te laten genieten van een goede leefomgeving.”

HET WATERSCHAP IS EEN UITVOERENDE OVERHEID
“De invoering van de omgevingswet heeft veel invloed op onze ruimtelijke omgeving en ook op het werk van het Waterschap,” zegt Nol. “Voorheen was bovengronds leidend, nu is vastgesteld dat grond en water bepalend zijn. Het gaat altijd om grote projecten met een flinke impact op mens en omgeving, maar ook over de lange termijn, de toekomst. Het is een uitvoerende overheid, heel concreet en gericht. Na het hoogwater van 1993 en 1995 is het project De Maaswerken gestart waardoor bij het hoog water in 2021 Heugem, Itteren, Borgharen en de kades in de binnenstad droog zijn gebleven. Echter, de beken zijn niet berekend op zoveel water en dat leidde tot de grote watercrisis in het Heuvelland. We weten zeker dat we naar de toekomst toe meer extreme wateroverlast gaan krijgen en zullen maatregelen moeten treffen. Een samenwerking tussen alle gemeentes, de Provincie en het Waterschap in Limburg heeft zich vertaald in de projecten Maas 2050 (veiligheid langs de Maas, o.a. dijken) en Waterrobuust (inrichting van het bekensysteem). Alles komt samen in deze projecten, het is een boeiende wereld.”

Op dit moment, half januari 2023, zitten we in een periode met veel regen. Wat doet het Waterschap in acute probleemsituaties? “We hebben een centrale regiekamer,” vertelt Nol, “waarin alle waterwerken, waterstromen en knelpunten in de gaten worden gehouden. Alles wordt gemonitord zodat we van uur tot uur kunnen bijhouden wat het water doet. Er is ook een app, Waterstand Limburg, die iedereen op zijn gsm kan installeren. Ook zijn er voorzorgsmaatregelen getroffen: sluizen en stuwen worden open gezet en in vele loodsen staat materiaal klaar zoals zandzakken en mobiele kades. Alleen al in Limburg hebben we meer dan zeshonderd (vrijwillige) dijkwachters. De aandacht voor veiligheid is dus enorm groot.”

SCHOON WATER IS VAN LEVENSBELANG
“Naast veiligheid is waterzuivering een belangrijke taak,” vervolgt Nol. “Schoon water is immers van levensbelang dus dat gaat permanent door. Ook houden we ons bezig met de waterbeschikbaarheid. De burger ervaart vooral de wateroverlast, de agrariër het tekort aan water. De droogteperiodes worden steeds langer, dus watermanagement, water kunnen opslaan en vasthouden, is een speerpunt. Hier komt ook weer de zuivering in beeld. Gezuiverd wate ruit de RZI’s (Riool Zuiverings Installaties) gaat terug het systeem in en dat komt dan deels ook weer in de Maas. Maar het zou eigenlijk opgeslagen moeten worden voor droge tijden. We zien hierin veel ontwikkeling en innovatie. Het derde grote punt is de klimaatadaptatie: hoe kunnen we onze omgeving zo inrichten om meer rekening te houden met het klimaat. Kleinschalig kunnen we zelf veel doen: zorg voor meer groen in je tuin en in de stad, vang regenwater op. Dat is een stukje bewustwording. Op grotere schaal moeten we de natuur anders gaan gebruiken door bijvoorbeeld beken te laten meanderen voor een natuurlijk waterverloop in het landschap.”

WE HEBBEN ALLE AANDACHT EN STEMMEN HARD NODIG
Hoe kijkt nieuwkomer Anne-Sophie hier tegen aan? “Ik heb er alle vertrouwen in dat ik door Nol goed meegenomen word in de materie. Naast me goed inlezen zal ik het meeste leren door in de praktijk mee te draaien. Het is belangrijk om het Waterschap bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen en Maastrichtse inwoners en zeker ook jongeren ertoe te bewegen om op 15 maart naar de stembus te gaan. De problemen rondom water zijn bijzonder actueel dus we hebben alle aandacht en stemmen hard nodig. Zoals we eerder zeiden, water is van levensbelang maar geeft ook overlast. Bewustwording is belangrijk, vooral naar de toekomst. Daarom hopen we op een groeiende betrokkenheid bij het Waterschap.”

MEEKOPPELKANSEN ALTIJD BENUTTEN
“Het Waterschap is een overheid die haar eigen belastingsysteem kent, in tegenstelling tot andere overheden. Als onze taken groter worden, hebben we ook meer geld nodig. Dat moet worden opgebracht door alle inwoners en bedrijven van Limburg. De lasten zijn hoog maar we moeten onze wettelijke kerntaken kunnen uitvoeren. Praktisch gekeken naar Maastricht: als we toch met de Maas aan de slag gaan, kunnen we dan niet gelijk ook iets aan de omgeving doen? Meekoppelkansen moeten altijd benut worden mits het betaalbaar blijft. Het in de hand houden van de kosten is essentieel want het gaat om gigantische bedragen. Maas 2050 kost 1,28 miljard. De afweging veiligheid
en beschikbaarheid van water gaat altijd voor. En ik blijf voorstander van sober en doelmatig.” Aldus Nol Beckers.

TEKST Vivianne Rijnders
FOTO’S Peter van Hooren