Stadsdocument PvdA

Dat wat telt in 2023!

Daarover praten we in dit stadsdocument met fractievoorzitter MAREN SLANGEN en raadslid ANITA VAN HAM van de PARTIJ VAN DE ARBEID MAASTRICHT. En wat telt gaat van schoolontbijt tot kruimelgevallenregeling, met als rode draad het meenemen van de burgers in de plannen van de gemeente, luisteren naar elkaar en verbinding.

“Dat wat telt is eigenlijk heel persoonlijk,” begint Maren. “Ook binnen de fractie werken we allemaal vanuit een eigen blik op de wereld. Maar waar we het over eens zijn, is dat we leven in een tijd van onrust, gepaard gaande met een economische crisis, een energiecrisis én een wooncrisis. De stad lijkt een beetje op overlevingsstand te staan. Wij als PvdA willen de burgers van Maastricht graag een veilige basis bieden door ze mee te nemen in de ontwikkelingen in deze stad. Zodat mensen weten wat er gebeurt, waarom het gebeurt en wat het voor hen betekent. En dan heb ik het niet alleen over grote ruimtelijke ontwikkelingen, maar ook zaken die ‘klein’ lijken maar ontzettend belangrijk zijn.

EEN SCHOOLONTBIJT VOOR ALLE MAASTRICHTSE LEERLINGEN
De gemeenteraad sprak vorige week over de motie van de PvdA over het schoolontbijt. “De wethouder gaat gelukkig in 2023 aan de slag met het voorgenomen onderzoek: hoe geven we zo’n schoolontbijt voor alle Maastrichtse kinderen vorm en welke partners kunnen we hierbij betrekken? Er zijn genoeg (lokale) bedrijven die willen participeren, en betrek ook ouders, docenten en leerlingen zelf. Geen enkel kind moet met honger naar school gaan; een rekenles is nu eenmaal niet zo veel waard met een lege buik. Een volle maag telt. Een schoolontbijt draagt bij aan zowel leerprestaties als sociale vaardigheden: want ontbijten doe je dan samen in de klas. In feite is dit preventieve gezondheidszorg. “Gezonde kinderen; gezonde toekomst!”

DAT WAT NIET MEER MAG TELLEN IS WAAR JE WIEG STAAT
“Daarnaast werk je op deze manier ook aan het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk,” gaat Maren verder. “Het schoolontbijt moet er voor iedereen zijn. Er zit ook een educatieve factor aan vast. Kinderen leren delen, verantwoordelijkheid dragen voor dat ontbijt, het klaarzetten ervan en weer opruimen, sociale omgangsvormen. Wat is nou mooier dan dat elke dag aan te kunnen bieden? Ik vind dat we daar als gemeente een kartrekkersrol in hebben. We worden er allemaal door geraakt want het gaat om de kinderen van Maastricht, de kinderen die straks onze stad vorm gaan geven!”

“Een snelle start van dat onderzoek is belangrijk,” vult Anita aan. “Want hoe eerder er resultaten zijn, hoe eerder we kunnen beginnen. Er moeten ook lokale partners, de kinderraad en de kinderburgemeester bij betrokken worden. Het is een taak van de gemeente om mee te werken aan het bieden van gelijke kansen en dat kan eerder en beter gerealiseerd worden als er wordt samengewerkt. Zo creëer je een samenwerkingskring waarin door verbinding meer bereikt wordt. Kansengelijkheid voor iedere Maastrichtenaar; ook de Maastrichtenaar van de toekomst. Dat wat namelijk níet meer mag tellen is waar je wieg staat!”

VAN SAMEN ONTBIJTEN NAAR SAMEN LEVEN IN DE BUURT
Tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting 2023 had de PvdA het over méér dan alleen een schoolontbijt wat telt voor Maastrichtenaren. Van de broodkruimels van het schoolontbijt naar de ‘kruimelgevallenregeling’ die veel bewoners van de stad de afgelopen maanden bezighield. “Dat is een regeling die de gemeente mag gebruiken om als het ware op een gemakkelijke wijze een nieuwe vergunning af te geven,” legt Anita uit. “Bij grote projecten binnen het ruimtelijk domein hebben de omwonenden recht op informatie over de plannen en hebben daar ook inspraak in. Echter, bij die kruimelgevallenregeling wordt de inspraak van de burger beperkter. Wat is namelijk het geval? De projectontwikkelaar kan zich permitteren om halverwege het project de plannen te wijzigen. Bijvoorbeeld om meer huizen te bouwen dan oorspronkelijk gezegd was.

Neem het ‘plan Calvariënberg’ bij de Abtstraat: van eenenveertig woningen naar honderddrieëntwintig appartementen is wel een heel groot verschil. Logisch dat de buurt zich daar tegen verzet. Dat is ook het geval met de oude PTT-centrale Achter de Oude Minderbroeders. Aanvankelijk was er ruimte voor input van burgers maar ze worden niet betrokken bij tussentijdse veranderingen. Terwijl juist die participatie bij dit soort ontwikkelingen zo belangrijk is. Het gaat immers over je leefomgeving, je thuis.”

“Het is moeilijk om tegen de burgers te zeggen dat de mate van betrokkenheid en participatie nu eenmaal niet in onze handen ligt, maar in die van ontwikkelaars en initiatiefnemers. De PvdA vindt dat erg ingewikkeld en ik voel me daar als volksvertegenwoordiger ongemakkelijk bij,” zegt Maren. “De oproep aan de wethouder is dan ook om zich goed te informeren en goed te wapenen tegen de mazen in de wet die er blijkbaar zijn, zodat burgers zich gehoord en betrokken blijven voelen.”

“Wij kunnen dit werk alleen maar goed doen als we weten wat er leeft in de stad door naar de mensen te luisteren. Mensen hebben recht op openheid en eerlijkheid, op inspraak en participatie. Alleen op deze manier kweek je weer vertrouwen van de burger in de gemeenteraad. Dat, en het welzijn en de gezondheid van onze burgers is wat er telt in 2023.” Aldus fractievoorzitter Maren Slangen.

TEKST Vivianne Rijnders FOTO’S Peter van Hooren