Partij Veilig Maastricht

“We leven in een zeer onrustige tijd,” vertelt Tiny Meese. “We zitten nog altijd in de corona-pandemie maar ook midden in een tijd van bezuinigingen. Net nu komt dat dubbel zo hard aan bij de burgers. Vooral als je kijkt naar de kwetsbare groepen en onze ouderen; er kan niet meer in het buurthuis een kaartje worden gelegd of gezellig worden gekiend. Mensen raken in een sociaal isolement. We moeten samen de schouders eronder zetten om de buurthuizen open te houden en verenigingen draaiend. Zeker in sociaal zwakkere wijken zijn de contacten en activiteiten in het buurthuis vaak de enige uitjes voor de bewoners. Commerciële huurders van de gemeente krijgen een tegemoetkoming; dit zou voor alle huurders moeten gelden anders zijn onze burgers uiteindelijk toch de dupe.”

Een ander onderwerp dat Partij Veilig Maastricht wil aansnijden is Burgerparticipatie. Alain Garnier legt uit: “Het begrip burgerparticipatie is onderhand een uitgehold begrip. In feite betekent het dat je als gemeente goed onderzoekt waar behoefte aan is, de burgers vanaf het begin betrekt bij besluitvorming, terwijl je tijdens het hele proces hun opmerkingen ter harte neemt en waar mogelijk toepast. Zo kun je tot een situatie komen waarbij de grootste groep mensen tevreden is met het resultaat. De praktijk leert echter dat het betrekken van de inwoners vaak overgeslagen wordt, waardoor achteraf na veelvuldig protest de schade hersteld moet worden. Dit kost veel extra energie en schept onrust onder de bevolking. Neem het bezuinigen op de speeltuintjes. Partij Veilig Maastricht was daar vanaf het begin op tegen. Als je goed had nagedacht wist je al van tevoren dat je een opstand ontketent. Waarom zou je als stadsbestuur dingen doen waarvan je weet dat het overgrote deel van Maastricht ze niet ziet zitten? Luister naar de burgers, per slot van rekening zit je er namens hen. Uiteindelijk zijn de verantwoordelijken teruggekrabbeld en gaat deze bezuiniging niet door. En dat is maar goed ook.” Partij Veilig Maastricht noemt dit slechts een voorbeeld en zegt zich er hard voor te maken dat dit soort zaken steeds minder voorkomt.

Een andere zorg betreft de schoolgebouwen in Maastricht. Alain: “Onze basisscholen zijn vaak gehuisvest in gedateerde gebouwen met veel achterstallig onderhoud. Wij als gemeente zijn eigenaar van deze gebouwen en hebben daar in de laatste decennia helaas te weinig in geïnvesteerd. Nu moet er een gigantische investering gedaan worden ten behoeve van het onderwijs, terwijl we in een economisch zware tijd zitten. Sommige scholen worden helemaal vervangen, andere krijgen een upgrade. In elk geval moeten alle gebouwen aan de huidige energie-eisen gaan voldoen. Echter, je kunt dat als school wel in orde hebben, maar dan past het gebouw nog niet bij onderwijs anno 2021. Uiteindelijk betaalt een forse investering zich terug: als je nu goed onderwijs kunt geven, heeft de stad daar op de langere termijn profijt van. En ik denk dat dat moet lukken op een manier die binnen de begroting valt.” John Voorst sluit hier op aan: “Dat klinkt misschien gek als je weet dat we moeten bezuinigen, maar Maastricht kan geld lenen voor dit soort investeringen en de afbetaling daarvan in de begroting opnemen.”

John vindt dat kinderen naar scholen moeten kunnen gaan die binnen hun leefomgeving zijn gesitueerd. “Op deze wijze creëer je verbondenheid met de wijk. Goed onderwijs in de eigen buurt met aandacht voor de problematieken binnen die wijk, heeft een positief effect op de leerlingen. De sociale cohesie zal toenemen. Bovendien hoeven kinderen en ouders dan ook geen lange afstanden af te leggen: veiliger en milieubewuster,” aldus John Voorst.

John brengt nog een ander punt ter sprake: “Als je naar het sociaal domein kijkt, zie je dat kwetsbare groepen het hardst worden getroffen. Neem het voorstel vanuit de pre-begroting inzake scootmobielen. Op termijn wordt hier €300.000 mee bezuinigd. Maar daardoor wordt de burger die een scootmobiel nodig heeft, opgezadeld met extra kosten. Daarbovenop komt ook nog vaak het abonnementstarief voor extra zorg. Een goed voorstel vanuit de burgerij is om scootmobielen die al geruime tijd gebruikt worden, vanaf de nieuwe situatie in juli 2021 met gesloten beurs over te dragen aan de gebruikers zelf. Op deze wijze zijn er geen extra kosten voor de gemeente en zal de gebruiker alleen de kosten van het onderhoud dragen.”