Nieuwe regels voor verenigingen en stichtingen

Je zoon aanmoedigen langs de lijn van het voetbalveld. Met de hockeystick op haar rug fietst je dochter naar de training en zelf sla je graag een balletje op de tennisbaan. Ooit erbij stil gestaan dat al die verenigingen statuten hebben? En dat die statuten aan allerlei wettelijke eisen moeten voldoen? Philp van Oss, kandidaat-notaris bij Huenges Wajer & Joosten Notarissen B.V. geeft een heldere uitleg. 

“Men was al een aantal jaren bezig met het vernieuwen van de wet voor verenigingen en stichtingen, met als doel deze beter te laten functioneren en problemen als fraude en zelfverrijking te vermijden,” vertelt Philp van Oss. “Het belang van de vereniging of stichting moet geprevaleerd worden en niet de persoonlijke belangen. Dat betekent dat als een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft, hij niet mag mee besluiten aan het tot stand komen van een contract. Als er bijvoorbeeld een nieuw hockeyveld aangelegd moet worden en iemand uit het bestuur heeft een bedrijf heeft dat dit doet, mag hij hier niet aan mee besluiten. Als alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben, moet ook in de statuten staan hoe besluitvorming dan plaatsvindt. Er wordt ook een Belet- en ontstentenisregeling in opgenomen: als je een bestuur hebt waarvan niemand van de leden kan deelnemen aan de besluitvorming, moet deze een regeling bevatten hoe het bestuur kan worden waargenomen. Zo wordt er een professionaliseringsslag gemaakt bij verenigingen en stichtingen. De nieuwe wet heet ‘Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen’ (WBTR) en de aanvullingen worden toegevoegd aan het burgerlijk wetboek. Voor Besloten Vennootschappen en Naamloze Vennootschappen bestonden deze regels al. Het is de bedoeling om de wet per 1 juli 2021 in werking te laten treden, maar verenigingen en stichtingen hebben vijf jaar tijd om alles in orde te maken. Wat ook gaat veranderen zijn de toezichthoudende organen. Bij BV’s en NV’s kennen we de Raad van Commissarissen, bij verenigingen en stichtingen zijn er ook toezichthouders maar dit was nog niet verankerd in de wet. De rechten en plichten van de toezichthouders worden nu duidelijker.” 

De notaris ondersteunt graag bij de vervolgstappen van de statutenwijziging 

Alle statuten moeten binnen nu en vijf jaar opnieuw notarieel worden vastgelegd indien deze niet voldoen aan de nieuwe wet. De notaris ondersteunt graag bij de vervolgstappen van de statutenwijzigingen. “Er is een digitale statutentest waarbij een stappenplan kan worden opgevraagd dat vooraf gaat aan de aanpassingen,” legt Philp uit. “Wij hebben in aanloop naar die wet al statuten gemaakt die daarop anticiperen. Zo kunnen verenigingen en stichtingen kijken of verandering nodig is en indien ja, wat vooral bij oudere verenigingen zo is, kunnen we samen aan tafel gaan. Wij geven advies en vullen een aantal zaken concreet in.” Philp merkt dat grotere stichtingen al langer bezig zijn met aanpassen maar dat de kleine verenigingen en stichtingen nu ook beginnen. “De nieuwe wet gaat zaken concreter, duidelijker en eerlijker maken,” zegt Philp. “Daarnaast is er een wetswijziging van vorig jaar die bepaalt dat iedere stichting een uitkeringenregister moet opnemen. Dat betekent dat je moet kunnen verantwoorden in een apart register aan wie er uitkeringen zijn verstrekt. Als bijvoorbeeld een goede doelen-stichting uitkeringen verstrekt om iemand te ondersteunen, moet dat aangetoond kunnen worden. Dit valt niet onder de nieuwe wet maar we nemen dit wel mee als we de statuten wijzigen.” 

Vanaf maart 2022 moet er een UBO geregistreerd zijn 

“Wat nu ook speelt,” vult Philp aan, “is het UBO register. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel de uiteindelijk belanghebbende. Belanghebbende voor meer dan 25% een economisch belang, eigendomsbelang of zeggenschapsbelang. Bij een BV is dat duidelijk want daar zijn het meestal de aandeelhouders. Maar nu moet er vanaf maart 2022 ook bij verenigingen en stichtingen een UBO geregistreerd zijn. Als er op basis van het hierboven beschrevene geen UBO kan worden aangewezen, worden alle statutair bestuurders in principe aangemerkt als zogeheten pseudo-UBO’s. De consequenties kunnen zijn dat sommige dienstverleners hun diensten opschorten als niet wordt voldaan aan die plicht. We merken nu al dat dit gebeurt. Maar ook hierbij kunnen wij de verenigingen en stichtingen van dienst zijn zodat alles goed geregeld wordt.” 

De reikwijdte van de wet is veel groter dan het aanpassen van statuten. De wet gaat over het vastleggen van basisregels voor bestuur en toezicht. De hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid van bestuursleden is uitgebreid. Zeker op dat punt moeten bestuursleden volle aandacht geven aan deze wet. Belangrijk om te weten dat de notaris hierbij goed kan helpen! 

VOOR MEER INFO GA NAAR 

www.netwerknotarissen.nl 

info@hwj-notarissen.nl