MAASTRICHT PLEIT VOOR GEFASEERDE HEROPNENING BINNENSTAD

MAASTRICHT PLEIT VOOR GEFASEERDE HEROPENING BINNENSTAD.

Het kan. Veilig en verantwoord. Met de juiste maatregelen en protocollen en als de cijfers de ruimte bieden. Dan is heropening, in fases, mogelijk. Zo stelt het speciale ‘Gemeente-Ondernemers–Corona’ (GOC) overleg waar ook Centrummanagement deel van uit maakt. Het GOC-overleg heeft een brief aan het kabinet gestuurd met de dringende oproep het zogenaamde ‘Maastrichts Model’ te overwegen. En Maastricht heeft zich aangeboden als proefgemeente bij het kabinet.

‘Maastrichts Model’

“Onder het Maastrichts Model verstaan we een gefaseerde heropening van de binnenstad om op die manier uit de coronacrisis te komen,” zo licht Paul ten Haaf, de directeur van Centrummanagement, toe. “Dat is waar we nu als GOC-overleg bestaande uit stadsbestuur, ondernemers- en bewonersvertegenwoordiging en dus ook als Centrummanagement, voor pleiten. Een absolute voorwaarde daarbij is dat de coronacijfers het moeten toelaten, want gezondheid blijft leidend. Maar als die cijfers de ruimte bieden, dan is het volgens ons heel goed mogelijk om stap voor stap winkels, horeca (als eerste de terrassen) en culturele instellingen te heropenen.”

Gefaseerde heropening

Hoe zo’n gefaseerde heropening er dan uit zou moeten zien? Paul: “Onze insteek daarbij is om voor zoveel mogelijk spreiding van mensen in tijd en in ruimte te zorgen. Dus bijvoorbeeld door eerst alleen doordeweeks open te gaan met langere openingstijden om bezoekers te spreiden en niet meteen de druk op de doorgaans populaire weekenden te leggen. Vanuit de eerste fase kan vervolgens gekeken worden naar vervolgstappen.

Met deze aanpak denken we, met respect voor de volksgezondheid, een impuls te kunnen geven aan versnelde heropening van zowel de horeca, de retail als de cultuur. En ook: bij te kunnen dragen aan een oplossing voor de economische gevolgen voor ondernemers, de vereenzaming van veel mensen en het voortbestaan van het winkelaanbod in Maastricht.” Maatwerk is daarbij het toverwoord volgens Paul. “Slimme oplossingen en lokaal maatwerk zijn dringend nodig om onze stad (en het hele land) door deze crisis te leiden.” In de brief is door het GOC-overleg aangegeven dat Maastricht mogelijk als pilot kan dienen om met dit model aan de slag te gaan. “Mocht er binnen de landelijke maatregelen ruimte komen om bijvoorbeeld de terrassen de hele week te openen, dan volgen we uiteraard de landelijke maatregel,” sluit Paul af.

GOC

In het GOC-overleg zijn naast het college van Burgemeester en Wethouders van Maastricht de volgende partijen vertegenwoordigd: Centrummanagement Maastricht namens de ondernemers- en brancheverenigingen, Koninklijke Horeca Nederland Maastricht-Heuvelland, de Vereniging Ondernemers Centrum, Maastricht Marketing, de Samenwerkende Hotels en de Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht. Tevens neemt er een vertegenwoordiging van binnenstadbewoners en van de cultuursector deel aan het overleg. Sinds het uitbreken van de coronacrisis, nu ongeveer een jaar geleden, wordt er in het overleg gekeken naar oplossingen om Maastricht zo goed mogelijk door de crisis te loodsen. Het plan, dat nu gedeeld is in een brief aan het kabinet, is eerder door burgemeester Annemarie Penn-te Strake, in haar hoedanigheid als voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, in het landelijk Veiligheidsberaad ingebracht.

De brief aan het kabinet is in zijn geheel te lezen op de website van Centrummanagement: www.cmmaastricht.nl/actuele-informatie