Kortere lijnen, LAGERE DREMPELS

Ook het CDA vroegen we naar haar vooruitzichten voor 2023. CDA’ers GABRIËLLE HEINE (fractievoorzitter) en raadslid NOL BECKERS lichten het Maastrichtse coalitieakkoord 2022-2026 toe. Aanpak van de tweedeling en betere samenwerking staan hierin centraal.

Ik kan niet rekenen op de Gemeente. Ik voel me niet serieus genomen. Ik word niet gehoord.
Klachten van Maastrichtse burgers die we helaas vaak horen, aldus Nol Beckers. “Mensen hebben allerlei vragen, van een simpele vergunningsaanvraag tot en met grote, complexe kwesties, maar weten vaak niet waar ze terecht
kunnen en hoe de lijnen lopen binnen het gemeentelijk apparaat. En dan heeft een particuliere inwoner ook nog eens heel andere vragen dan bijvoorbeeld een mkb-bedrijf of een vereniging.”

STADSREGISSEURS
Gabriëlle Heine: “Daarom is besloten voor invoering van gebiedsgericht werken: zeven stadsdelen krijgen elk een eigen stadsdeelregisseur en een stadsdeelwethouder, als herkenbaar gezicht en aanspreekpunt. Bedoeld om de
afstand tussen het bestuur en de inwoners van onze buurten en wijken te verkleinen. Burgers hebben dan één duidelijk loket. Kortere lijnen, lagere drempels. Voor ondernemers komt er een aparte accountmanager, die gaat meedenken over oplossingen en beleid voor het MKB. Bijvoorbeeld bij relatief nieuwe problemen als de overlast van bezorgscooters in de stad.”

GROEI REGULEREN
“Een ander heet hangijzer is de ruimtelijke inrichting. Maastricht staat voor grote ruimtelijke vraagstukken. Hoe komen we tegemoet aan de vraag naar woningen voor studenten, eenpersoonshuishoudens, starters, senioren? Hoe houden we de binnenstad aantrekkelijk, voor ondernemers en toeristen, maar ook voor de bewoners. Ook op dit vlak zijn er de nodige uitdagingen, variërend van klein tot groot. De toegankelijkheid van de binnenstad voor senioren als buslijnen niet meer tot op het Vrijthof komen. Overlast in het stadspark die we beter en strikter willen handhaven. Maar ook een stadsoverstijgende verkeersproblematiek omdat we een geliefde koopstad zijn. Het succes van deze stad is voor een groot deel te danken aan het winkelaanbod en onze grote populariteit in binnen- en buitenland. Dat zorgt voor economische groei en werkgelegenheid, maar er zijn ook grenzen aan groei. Die moeten we reguleren. bijvoorbeeld; hoe gaan we mensen verleiden om gebruik te maken van P+R-locaties buiten het stadscentrum?”

Nol Beckers: “We moeten zorgen dat we de regie houden over ruimtelijke ontwikkelingen in de stad en instrumenten ontwikkelen en inzetten die dat mogelijk maken. Dat vraagt om schakelen: de ene keer moeten we concreet aan de
slag in een bepaalde buurt of in een stadsdeel om de problemen aan te pakken, de andere keer is het nodig om op te schalen naar provinciaal niveau. Niet alle ruimtelijke uitdagingen kunnen door de stad alléén worden opgelost.”

“We willen integraal werken aan de opgaven in de stad en zoeken daarbij naar koppelkansen op het gebied van vergroenen, klimaat, leefbaarheid, verkeersveiligheid en recreatie. Samenwerking met partners is daarvoor nodig: met
kennis- en zorginstellingen, cultuurinstellingen, woningcorporaties en campussen. We werken samen in de buurt, in de stad en in de (Eu)regio. We blijven streven naar een stad die een geheel is, zonder grote barrières. Dat is met een heel grote barrière – de A2 – ook gelukt. Dat heeft ons een prachtige Groene Loper opgeleverd.”

NOT IN MY BACKYARD
“Bij ruimtelijke vraagstukken kijken we graag naar voorbeelden in de rest van de wereld,” zegt Gabriëlle Heine. “Scandinavië bijvoorbeeld is een inspiratiebron, waar heel erg op positieve gezondheid wordt ingezet. Zoals de fitnesstoestellen in ons eigen stadspark, maar dan grootschaliger aangepakt.”

En dan zijn er, naast het veerkrachtiger maken van wijken en verantwoorde gebiedsontwikkeling, nog andere majeure thema’s als veiligheid, leefbaarheid, klimaat en energie. “De grote op gaven waar we voor staan vragen om een actieve gemeente die de regie voert en ervoor zorgt dat de ruimtelijke ontwikkelingen in de pas lopen met onze maatschappelijke opgaven. Bouwen doen we niet louter voor de winst, maar voor de welvaart en het welzijn van álle Maastrichtenaren. We luisteren naar iedereen, al kunnen we niet elke wens vervullen. De meeste mensen willen problemen wel graag opgelost zien, maar dan liefst zonder dat ze er zelf last van ondervinden. Not in their backyard. Een ideale oplossing voor iedereen is niet altijd mogelijk. Initiatieven moeten liefst van onderop komen, soms zijn die bijzonder creatief. Zoals het jeugdorkest op de Odaschool dat is samengesteld nadat de Koninklijke Harmonie Ster van
Maastricht muziekonderwijs heeft gegeven op deze basisschool.”

VERJONGING
“Heel positief is de veranderde samenstelling en nieuwe dynamiek van de Raad. Onder de nieuwkomers zijn veel jongeren, die zoeken elkaar méér op en hebben een flexibele houding. En dat is heel fijn: zo komen we sneller tot compromissen.”

TEKST Dymphy Swakhoven FOTO’S Peter van Hooren