HET goede leven IN BUURTEN EN WIJKEN

Wat zijn nou grote thema’s voor 2023 als het aan de Seniorenpartij Maastricht ligt? “Het goede samenleven in de Maastrichtse buurten en wijken,” klinkt het eenstemmig. We zitten aan tafel met RIA MAKATITAHENDRIX, Raadslid Senioren Stadspartij Maastricht en FRANS BASTIAENS, Wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Cultuur, Veerkrachtige Wijken en Ouderenbeleid. “De laatste jaren zijn veel Maastrichtse buurten en wijken vergeten. De rek is eruit, het vertrouwen is weg. Dat moet terug. Daar gaan we écht iets aan doen.”

Met veel Maastrichtenaren gaat het goed, maar van een te groot en een groeiend aantal Maastrichtenaren staat de veerkracht onder druk. Omdat er zorgen zijn over geld, over werk, over huisvesting, gezondheid, eenzaamheid, opvoeding of een combinatie daarvan. Niet alleen de veerkracht van individuen of gezinnen staat onder druk, maar ook van wijken, zo bleek uit recent onderzoek naar veerkracht in Maastricht (juni 2021).

“Daarom willen we de afstand in buurten verkleinen,” zegt Ria Makatita. “Plekken waar je elkaar kon ontmoeten zoals winkels en bibliotheken zijn de afgelopen jaren uit veel buurten verdwenen. Gemeenschapshuizen hebben het
moeilijk. En dat betekent dat inwoners meer op zichzelf teruggeworpen zijn. Dan groeit de eenzaamheid en de kans dat je je in de steek gelaten voelt. Dat geldt zeker ook voor veel senioren.”

LUISTEREN
Voor de Seniorenpartij Maastricht is het duidelijk dat er iets moet gebeuren. Die conclusie werd bevestigd in gesprekken met vele Maastrichtenaren, jong en oud, Sjengen en nieuwkomers, huurders, woningeigenaren en studenten. Dat was stap één: luisteren naar de mensen. “Mensen willen gehoord worden,” benadrukt Frans Bastiaens. “Ze willen hun verhaal kwijt. Mensen delen graag verhalen over hoe het met hen gaat. Over hun gezondheid en de gezondheidszorg, het gevoel van (on)veiligheid, over het contact met de gemeente als je aanpassingen in huis nodig hebt.” Dan blijkt dat veel mensen een grote afstand ervaren tot de gemeente.

“Om een verdere tweedeling in onze stad te voorkomen, is een omslag nodig,” aldus Makatita. “En dat doen we op een innovatieve manier: samen met inwoners en partnerorganisaties gaan we wijkontwikkelingsplannen opstellen, rond thema’s als leefbaarheid, participatie en sociaal beleid. Zorg en sociale ondersteuning moeten weer dichter in de buurt. Niet het systeem maar de inwoners en wat zíj belangrijk vinden moet leidend zijn voor de aanpak”

INTEGRALE AANPAK
Bastiaens: “We gaan echt aan de slag. De gemeenteraad heeft geld uitgetrokken om in twee – nog nader te bepalen – gebieden aan de slag te gaan. Het idee is om met de inwoners en elke partij die werkzaam is in die gebieden, samen na te denken over de toekomst van die wijk. Inwoners gaan bijvoorbeeld met woningcorporaties, scholen, de huisarts, mensen van Trajekt en mensen van de gemeente in een aantal bijeenkomsten een agenda voor de toekomst van hun eigen wijk maken. Ook betere en beter verdeelde huisvesting, grotere kansen om deel te nemen op de arbeidsmarkt en goede voorzieningen in buurten en wijken spelen een belangrijke rol bij het aanpakken van de tweedeling. Samen nadenken over de toekomst, wat je verwachtingen zijn, wat je nodig hebt, wat mogelijk en uitvoerbaar is. Met een integrale blik tien tot vijftien jaar vooruitkijken en afspreken wat we daar de komende tijd samen aan gaan doen.”

“Oplossingen zijn daarbij leidend, we laten ons daarbij niet op voorhand beperken door hoe zaken op dit moment georganiseerd zijn. Ook gaan we stadsbreed gebiedsgericht werken invoeren, bedoeld om de afstand tussen bestuurders en inwoners te verkleinen. We kiezen daarbij voor zeven stadsdelen, elk met een eigen stadsdeelregisseur en stadsdeelwethouder als herkenbaar gezicht en eerste aanspreekpunt voor buurtplatforms.”

MAGIC MIX
In onze plannen is er speciale aandacht voor ouderen, al is dat natuurlijk geen homogene groep, benadrukt Bastiaens. “Er zijn grote verschillen tussen senioren. Maar thema’s als wonen, gezondheid, cultuur, veiligheid en armoede raken iedereen. Een ideaal scenario is dat verschillende typen mensen elkaar versterken in de buurten. Een zogenaamde ‘magic mix’ van bewoners. Een mooi voorbeeld in dat kader is de toekomstige woonzorgcombinatie Calvariënberg, waar zorgbuddies in hetzelfde complex wonen als zorgvragende bewoners.”

Ria Makatita: “Versterking tussen bewoners kan op allerlei manieren. Op de Health Campus – een belangrijke pijler van de Maastrichtste kenniseconomie – zou het goed zijn als studenten mengen met de rest van de populatie van Randwijck. Er is extra geld uitgetrokken om er, samen met de betrokken partners zoals MUMC, Universiteit Maastricht maar ook de startende kennisbedrijfjes, een plek met een hoogwaardig verblijfsklimaat van te maken. Binnen
het project City Deal gaan studenten van Hogeschool Zuyd en Vista College in gesprek met mensen uit kwetsbare buurten om verbindingen te leggen die deze buurten veerkrachtiger kunnen maken. Het mooie is dat academische
kennis, bijvoorbeeld over gezondheid, op een heel directe manier teruggegeven kan worden aan deze buurten.”

VERBINDINGEN LEGGEN
“Je ziet dat er van nature ontmoetingsplekken aan het ontstaan zijn. De gezondheidscentra – met meerdere disciplines onder een dak – vormen al een natuurlijke ontmoetingsplek in veel buurten. Andere mooie voorbeelden zijn
initiatieven als de Kunstketel (broedplaats voor buurtkunst) en Ouderensociëteit Belfort die door mensen zelf zijn gestart.”

“Het gaat allemaal om verbondenheid, het leggen van verbindingen. Dat wordt de komende jaren actief ondersteund en gefaciliteerd. Wat helpt is de goede groepsdynamiek binnen de gemeenteraad. De leden kunnen het goed met elkaar vinden, dat is het halve werk. Dankzij de verjonging waait er een frisse wind. Jonge mensen kijken door een andere bril en dat geeft nieuwe inzichten. Inderdaad: óók een magic mix.”

TEKST Dymphy Swakhoven FOTO’S Peter van Hooren