Advertentievoorwaarden

Advertentievoorwaarden City Magazine Maastricht & Regio

Op deze pagina vindt u de Algemene Advertentievoorwaarden van Van Hooren Media VOF, uitgever van City Magazine Maastricht & Regio en Customized Magazines in opdracht. In deze voorwaarden geven wij aan welke rechten en plichten u heeft wanneer u ons schriftelijk opdracht heeft gegeven of door ondertekening van de plaatsingsopdracht.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten die met ons worden gesloten. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn alleen van toepassing indien en voor zover deze schriftelijk door ons zijn gemaakt en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.
 2. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend mits schriftelijk zijn overeen gekomen.
 3. Overeenkomsten met ons komen tot stand zodra wij onze schriftelijke opdrachtbevestiging van de wederpartij ontvangen hebben. Wij zijn echter te allen tijde bevoegd om aan ons gegeven opdrachten voor het plaatsen van advertenties of advertorials geheel of gedeeltelijk zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 4. Indien de deadline van een magazine opschuift door omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van City Magazine Maastricht & Regio, kan de uitgever hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De adverteerder zal in deze omstandigheden te allen tijde aan haar verplichtingen moeten voldoen.
 5. De van toepassing zijnde tarieven blijken uit het bij de opdrachtbevestiging behorende overzicht van de bij ons geldende tarieven. Al deze tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen en/of belastingen welke van overheidswegen zijn en /of worden opgelegd tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 6. De wederpartij dient er op haar kosten en voor haar risico voor te zorgen, dat wij uiterlijk op de in de opdrachtbevestiging vastgelegde sluitingsdatum in het bezit zijn van al het materiaal dat voor de plaatsing van advertenties en advertorials nodig is. Het materiaal moet worden aangeleverd op de bij de opdrachtbevestiging aangegeven wijze. Indien het materiaal niet op die wijze wordt aangeleverd, zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening worden gebracht. De extra kosten voor opmaak bedragen ten minste 20% van de overeengekomen prijs.
 7. Annuleringen dienen te allen tijde schriftelijk plaats te vinden. Aan het annuleren van een advertentiereservering zijn annuleringskosten verbonden: – Tot een maand voor publicatiedatum is adverteerder 50% van het factuurbedrag verschuldigd. – Binnen een maand tot aan de publicatiedatum is adverteerder het gehele factuurbedrag verschuldigd.
 8. Indien wij de wederpartij een drukproef en/of een voorstel ten aanzien van de opbouwkosten van de advertentie of advertorial doen toekomen, dient de wederpartij binnen tien dagen nadien haar op- of aanmerkingen schriftelijk aan ons mee te delen. Indien zij deze verplichting niet nakomt, wordt zij geacht akkoord te zijn met de drukproef en/of het voorstel ten aanzien van de opbouwkosten van de advertentie en zal niet gereclameerd kunnen worden ter zake van conform de drukproeven gepubliceerde advertenties.
 9. Voorkeursplaatsingen kunnen alleen uitgevoerd worden voor zover dit in redactioneel en technisch opzicht mogelijk is en is bevestigd door City Magazine Maastricht & Regio en Van Hooren Media VOF.
 10. City Magazine Maastricht & Regio en Van Hooren Media VOF is niet aansprakelijk voor de inhoud van de advertenties en de wederpartij dient ons ter zake te vrijwaren. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat doordat de advertentie of advertorial in de eventueel advertentie-index niet of niet goed is verwezen. Indien wij aansprakelijk zijn, uit welke hoofde ook, blijft onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan maximaal de prijs die aan ons is betaald voor de advertentie ten aanzien waarvan wij tekort zijn geschoten. De wederpartij dient op straffe van verval van al haar rechten bij ons te reclameren binnen acht dagen na de verschijningsdatum van het magazine waarin de advertentie of advertorial is geplaatst. De uitgever is gerechtigd deze advertentie of advertorial zonder creditering van de eerste plaatsing in de eerstvolgende uitgave gratis over te plaatsen.
 11. De hierboven onder 5 bedoelde tarieven dienen betaald te worden binnen op de factuur vermelde termijn of, bij gebreke daarvan, binnen 30 dagen na factuurdatum. Op deze tarieven mag de wederpartij en/of het door haar ingeschakelde reclamebureau geen kortingen, van welke aard dan ook, toepassen, omdat daar bij de budgettering van het voor de opdrachtgever bestemde magazine geen rekening mee is gehouden. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is. Alle kosten – buitengerechtelijke en gerechtelijke – welke wij ter inning van het aan ons verschuldigd moeten maken, zijn voor rekening van de wederpartij.
 12. De publicaties die worden gemaakt en aangeleverd in opdracht van onze opdrachtgevers waarvoor advertentiegelden op bankconto van City Magazine Maastricht & Regio dienen bijgeschreven te zijn alvorens wij tot productie kunnen overgaan voor het maken van Customized magazines in opdracht.
 13. Op onze aanbiedingen en overeenkomsten is steeds Nederlands recht van toepassing.
 14. Deze voorwaarden kunnen op verzoek worden toegezonden en zijn tevens op de site gepubliceerd.

City Magazine Maastricht & Regio

Uitgeverij Van Hooren Media VOF is uitgever van het maandelijkse magazine City Magazine Maastricht & Regio en Customized Magazines in opdracht.

Peter van Hooren

Uitgever

T. 06 25 35 05 96
E. peter@vanhoorenmedia.nI

Voor meer informatie:

www.issuu.com/citymagazinemaastricht
www.facebook.com/citymagazinemaastricht
www.citymagazinemaastricht.nl
www.vanhoorenmedia.nl

Kantoor adres: ENCI Business Center,

Lage Kanaaldijk 115-3.04 6212 NA Maastricht

© Copyright 2018 Van Hooren Media VOF alle rechten voorbehouden.